Skoči na glavno vsebino

Na podlagi 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13) ravnateljica OŠ Jurija Vege Moravče, Vegova 38, 1251 Moravče, izdaja

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE JURIJA VEGE MORAVČE

 

1. člen

PRISTOJNOST

S tem pravilnikom se določa območje šole, vrtca in podružnice, površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskih prostorov, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče šole, vrtca, podružnice ter drugo.

 

2. člen

ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR

Šolski okoliš je določen v Odloku o ustanovitvi OŠ Jurija Vege Moravče (Občinski vestnik št.: 01503-0007/98 z dne 23. 4. 1998 ter št. 01503-12/98 z dne 21. 12. 1998).

Šolski prostor šole predstavlja: šolska zgradba matične in podružnične šole, zgradba vrtca, šolsko igrišče, igrišče vrtca, asfaltirano igrišče ob podružnici (delno), travnato igrišče ob podružnici, šolsko parkirišče, šolsko dvorišče, zunanje travnate in druge površine ob šolski zgradbi matične šole, podružnice in vrtca.

Šolski prostor je namenjen izvajanju pouka in drugih dejavnosti vzgojno-izobraževalnega dela. V popoldanskem in večernem času šola oddaja prostore zunanjim uporabnikom.

 

3. člen

POSLOVNI ČAS, URADNE URE

Poslovni čas matične šole je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, uradne ure od 8. do 13.30. ure. V uradnih urah je zagotovljeno delo uprave, računovodstva, kuhinje šole, podružnične šole in vrtca, vzdrževanja šole, delo šolske knjižnice in svetovalne službe.

Pedagoška dejavnost matične šole poteka med šolskim letom od 6.00 do 16.30 ure. Pedagoška dejavnost podružnice poteka med 6.25 in 17.00 uro. Obratovalni čas vrtca pa je vse leto od 5.30 do 16.45 ure.

Prisotnost učiteljev med šolskim letom v času pouka je med 7.00 in 14.40 uro, učitelji podaljšanega bivanja med 12.00 in 17.00 uro, dežurni učitelji od 6.30 dalje. Delovni čas učiteljev je premakljiv in skladen z urnikom posameznega učitelja in drugih obveznosti, predvidenih z Letnim delovnim načrtom za tekoče šolsko leto.

Prisotnost tehničnih delavcev med šolskim letom v času pouka je na matični šoli je med 6. in 14. uro, za čistilke matične šole med 6. uro zjutraj in 21.30 uro zvečer v okviru osem urngadelovnika. Delovni čas čistilk na matični šoli poteka v izmenah. Prisotnost tehničnih delavcev na podružnici je med 7. in 15. uro z izjemo hišnika, ki ima na podružnici premakljiv delovni čas med 6. in 14. uro.

V času šolskih počitnic je prisotnost tehničnih delavcev na matični šoli med 6. in 14. uro, na podružnici pa med 7. in 15. uro.

Prisotnost tehničnih delavcev vrtca je prav tako med 13. in 21. uro zvečer skozi vse leto.

Jutranje varstvo poteka na matični šoli od 6.20 ure do začetka pouka. Pouk poteka od 7.30 ure (predura) oziroma od 8.20 (prva ura) do 14.40 ure. Podaljšano bivanje poteka od 12.00 ure do 16.10 ure, do 16.30 ure je zagotovljeno varstvo otrok.

Jutranje varstvo na podružnici poteka od 6.25 ure do začetka pouka. Pouk poteka od 7.40 (predura) oz. od 8.30 ure (prva ura) do 13.05 ure. Podaljšano bivanje poteka od 12.15 do 17. ure.

Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.45 ure. Dvakrat tedensko v času med 17. in 19. uro poteka skrajšani program za otroke, ki niso vključeni v vrtec.

Prisotnost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je med poslovnim časom vrtca, v času izvajanja vzgojno – izobraževalnega dela v popoldanskem programu pa so prav prisotne tudi strokovne delavke. Delovni čas za pedagoško osebje vrtca je premakljiv.

Za starše matične šole, podružnice in vrtca organiziramo govorilne ure enkrat mesečno v popoldanskem času, za starše matične in podružnične šole tudi enkrat tedensko v dopoldanskem času po razporedu. Dopoldanske govorilne ure v vrtcu so možne z vnaprejšnjonajavo in uskladitvijo terminov.

Malica za učence poteka od 9.55 do 10.10 ure. Kosilo in popoldanska malica se delita od 12. do 13.40 ure – za učence, vključene v podaljšano bivanje, v času podaljšanega bivanja, za vse druge po končanem pouku ali v za kosilo določenem odmoru.

 

4. člen

PRIHODI IN ODHODI UČENCEV

Učenci lahko na matično šolo prihajajo v šolo od 6.00 ure dalje. Organizirano varstvo vozačev na matični šoli poteka od 6.30 ure dalje po razporedu, ki je objavljen v začetku tekočega šolskega leta. Učenci se zbirajo v prvem nadstropju šole pred pričetkom pouka: v avli n hodniku in v učilnicah, ki jih v tem nadstropju določi šola. Na pouk v preduri prihajajo v spremstvu učitelja. Zbiranje pred poukom je izjemoma dovoljeno v zgornjem nadstropju šole – v učnih kotičkih, ki so namenjeni učenju in pripravi na šolo.

Učenci na podružnico lahko prihajajo v šolo od 6.25 ure dalje v jutranje varstvo oziroma v varstvo vozačev, kjer se učenci tudi zbirajo in odhajajo k pouku v spremstvu učiteljev.

Po končanem pouku in drugih dejavnostih učenci mirno zapustijo šolo in se ne zadržujejo po nepotrebnem v šoli.

 

5. člen

UPORABA PROSTOROV

Šolski prostori so namenjeni izključno izvajanju pedagoškega procesa, v času izven pouka in izvajanja vzgojnega dela pa za druge dejavnosti, določene z aktom o ustanovitvi osnovne šole.

Telovadnica šole je v času pouka namenjena učencem, od 16.00 ure dalje pa zunanjim uporabnikom – pod pogoji, ki jih določata ustanovitelj in Svet zavoda.

 

6. člen

NADZOR

Nadzor pri uporabi šolskih prostorov vrši ravnatelj v sodelovanju s pedagoškimi in tehničnimi delavci šole, podružnice in vrtca.

 

7. člen

VARNOST

Za zagotavljanje varnosti in preprečevanje nasilja se trudimo vsi zaposleni šole in vrtca, pri tem sodelujejo tudi učenci in odrasle osebe, ki sodelujejo pri izvedbi dejavnost šole (šoferji, druge odrasle osebe). To dosegamo z različnimi aktivnostmi: senzibiliziranje vseh deležnikov šole za pojav nasilja, dežurstvo strokovnih delavcev, ustrezno število spremljevalcev, aktivnosti na področju zdravstvenega varstva in prometne varnosti.

Delavci šole in vrtca se stalno izobražujejo za varnost pri delu in nudenje prve pomoči.

Učitelj in drugi strokovni delavec šole in vrtca poskrbi za pripravo površin, za varne pripomočke oziroma igrače in njihovo uporabo pri pouku oz. vzgojnem delu, poskrbi pa tudi za varno in nemoteno delo, poskrbijo tudi za varno uporabo delovnih strojev in drugih pripomočkov.

Učenca, ki z neprimernem vedenjem moti izvajanje pouka, lahko učitelj zaposli izven oddelka ob nadzoru drugega učitelja ali strokovnega delavca šole.

Za varnost med glavnimi odmori, pred poukom ter po pouku do odhoda domov s šolskimi prevozi do 14.20 ure skrbijo dežurni učitelji po razporedu.

Najbližji učitelj, strokovni ali drugi delavec šole poskrbi za varnost poškodovanca in vseh udeležencev, oškodovanca po potrebi oskrbi, obvesti reševalno službo in starše, obvesti tajništvo, vodstvo šole in izpolni Poročilo o nezgodi.

V primeru zaznave nasilja najbližji učitelj, strokovni ali drugi delavec šole poskrbi za žrtev nasilja, ji nudi prvo pomoč, o dogodku obvesti starše, učencu nudi psihično pomoč in razumevanje, obvesti razrednika, svetovalno službo in vodstvo šole ter izpolni Zapis o nasilju.

Učenci po končanem pouku in dejavnostih v šoli odidejo domov s prvim možnim prevozom oziroma zapustijo šolski prostor in se ne zadržujejo na hodnikih in v okolici šole brez razloga.

Učenci med odmori brez dovoljenja učitelja ali vodstva šole ne zapuščajo zunanjih šolskih prostorov.

Otroci vrtca prihajajo v vrtec in odhajajo domov v spremstvu polnoletne odrasle osebe. Prvošolci prihajajo v šolo in iz nje prav tako v spremstvu polnoletne odrasle osebe. Spremljevalci obojih so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki/mladoletnice, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.

 

8. člen

VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE

Vsak posameznik na šoli skrbi za osebno higieno in letnemu času ter namenu dejavnosti primerno obleko.

Za red na šoli skrbi ravnatelj ter strokovni delavci šole pri izvajanju posamezne pedagoške ure, vsak učenec sam, dežurni učenci, reditelji ter tehnično osebje v okviru svojih pristojnosti.

Učenci so v šolskem poslopju obuti v šolske (nedrseče) copate. V telovadnici so učenci pri pouku športne vzgoje oblečeni in obuti v športno opremo.

V času rekreativnega odmora (ob lepem vremenu) so učenci lahko v copatih na šolskem dvorišču.

Vsi učenci skrbijo za red v matični učilnici.

Reditelji v vsakem oddelku poskrbijo za čistočo table, sporočijo odsotnost sošolcev. Po koncu učne ure učenci pospravijo svoj delovni prostor in zapustijo učilnico. Vsi učenci skrbijo, da je prostor, ki ga zapuščajo, nepoškodovan in urejen. Dežurni učenci lahko v dogovoru z učiteljem pripravijo pripomočke za pouk.

Učenci si pred uživanjem hrane umijejo roke, skrbijo za kulturno prehranjevanje in spoštljiv odnos do hrane, med jedjo ne motijo ostalih, za seboj ustrezno pospravijo hrano, prostor, kjer so malicali in upoštevajo ekološko zlaganje in ločevanje odpadkov in ostankov hrane.

Za red in čistočo v učilnici pri malici ali v jedilnici pri kosilu skrbijo tudi dežurni učitelji.

Učenci, ki niso naročeni na popoldansko malico ali kosilo, se ne zadržujejo v jedilnici.

Učenci sodelujejo v čistilnih in zbiralnih akcijah, ki jih organizira šola, z zbiralnimi akcijami zbirajo star papir, kartuše, stare baterije, sijalke in drug odpadni material.

Učenci in zaposleni skrbno in odgovorno ravnajo s šolskim inventarjem.

Uporaba mobitelov in drugih zvočnih naprav za poslušanje glasbe v šolskih prostorih med poukom in v odmorih za učence ni dovoljenarazen če učitelj uporabo dovoli za izvajanje pouka.

Čiščenje na šoli, podružnici in vrtcu ter v območju šole izvaja tehnično osebje šole. Obseg del in pristojnosti so določene z aktom o sistemizaciji.

Učenci, učitelji, vzgojitelji in drugi delavci šole varčno uporabljajo vodo, električno energijo, toaletne brisače in papir.

Čistilke redno skrbijo za čistočo v učilnicah in drugih prostorih, hišnik opravlja redna dela v okviru vzdrževanja in manjša popravila.

 

9. člen

KONČNA DOLOČBA

Ob morebitnih kršitvah hišnega reda šola ukrepa v skladu z veljavnimi pravnimi akti.

Starše in druge uporabnike o delu šole in vrtca sproti informiramo ter obveščamo preko pisnih obvestil šole, ki jih vročamo učencem, spletnih strani, oglasne deske, e-pošte oziroma s šolsko e – publikacijo ali publikacijo vrtca. Učence obveščamo tudi z ozvočnicami. Hišni red OŠ Jurija Vege Moravče velja od 1. 9. 2008, s spremembami pa od 23.6. 2015 dalje.

 

(Skupno 2.726 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost