ORGANI ŠOLE

Ravnateljica Nuša Pohlin Schwarzbartl (ravnateljica@osmoravce.si) je pedagoški vodja in posvetovalni organ šole. Poleg ravnateljice upravlja šolo tudi svet šole v sestavi treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov strokovnih delavcev šole in treh predstavnikov staršev.

Predsednica sveta šole je ga. mag. Andreja Kosirnik (andreja.kosirnik@guest.arnes.si).

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednik sveta staršev je Uroš Grošelj(uros.groselj@sloveniacontrol.si).

Svet staršev in svet šole se predvidoma sestaneta vsaj trikrat letno. Pristojnosti sveta šole in sveta staršev določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/2011, 40/2012, 57/2012 in spremembe).

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega ali sorodnega predmeta predmetnega področja na različnih stopnjah izobraževanja v OŠ.

Razrednik vodi oddelčno skupnost, koordinira delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka in drugo. Razredniku pri vodenju oddelčne skupnosti pomaga nadomestni razrednik.

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)